Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Account. Een gebruikersprofiel dat door een Gebruiker werd aangemaakt op de Applicatie.
 2. Algemene Voorwaarden. De huidige algemene voorwaarden die van tijd tot tijd door Vengo kunnen worden aangepast en steeds de voorgaande algemene voorwaarden vervangen.
 3. Applicatie. Een online platform aangeboden door Vengo waarop Vervoersaanbieders aan Gebruikers vervoersdiensten ter beschikking stellen en Gebruikers opdrachten kunnen plaatsen die op hun beurt aanvaard kunnen worden door Vervoersaanbieders.
 4. Dienst. Een vervoersopdracht die de Vervoersaanbieder aanvaardt van de Eindklant via de Applicatie.
 5. Eindklant. Een natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruik te maken van de Applicatie als opdrachtgever fungeert ten aanzien van de Vervoersaanbieder voor het uitvoeren van de Dienst.
 6. Gebruiker. Elke gebruiker van de Applicatie.
 7. Gebruikersinhoud. Elke inhoud die een gebruiker invult in de Applicatie of toevoegt aan de Dienst of het Goed.
 8. Goed. Het roerend goed dat het voorwerp uitmaakt voor transport via de Dienst.
 9. Vengo. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Walenstraat 65 en met als ondernemingsnummer 0632.989.039.
 10. Vervoersaanbieder. Elke vervoerder, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die op zelfstandige basis en/of tegen betaling van een vergoeding, zijn diensten via de Applicatie aan de Eindklant aanbiedt.

Toepassingsgebied

 1. De Algemene Voorwaarden worden van kracht op de hieronder vermelde datum en zijn van toepassing op de Dienst en het gebruik van de Applicatie, alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de Dienst en/of de Applicatie aan de Eindklant worden geleverd. Alle interacties, goedkeuringen, aanvaardingen – via, met of onder de Applicatie – vallen bijgevolg eveneens onder het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Door gebruik te maken van de Applicatie ontstaat een overeenkomst tussen de Gebruiker en Vengo en erkent de Gebruiker gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is hij zelf verantwoordelijk het gebruik van de Applicatie te staken. Deze Algemene Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande overeenkomsten met de Gebruiker. Vengo kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een Gebruiker de toegang tot de Applicatie weigeren of een Account beëindigen, indien de Gebruiker een inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden..
 3. Vengo kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig en van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht na kennisgeving aan de Gebruiker door Vengo. Indien de Gebruiker na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de Applicatie en/of de Dienst gebruikt, wordt hij geacht integraal en zonder voorbehoud in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 4. Een elektronische aanvaarding, goedkeuring of verbintenis (niet-exhaustief) via de Applicatie bindt respectievelijk de Vervoersaanbieder en de Eindklant, zelfs indien er geen elektronische handtekening werd geplaatst.
 5. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden prevaleren boven de gebeurlijke eigen voorwaarden van de Gebruiker.
 6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de aanvaarding door de Eindklant, behoudens een schriftelijke herroeping door Vengo.
 7. Vengo behoudt zich het recht voor om aanvragen, opdrachten, inschrijvingen en dergelijke zonder vermelding van redenen te weigeren.

Dienstverlening door VENGO

 1. De dienstverlening door Vengo omvat de Applicatie, die de Gebruiker toestaat om via de mobiele applicaties en websites vervoersdiensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe Vervoersaanbieders. Onverminderd de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Vengo in een afzonderlijke overeenkomst, verschaft Vengo zelf geen vervoersdiensten en treedt zij niet op als een vervoersbedrijf of vervoerscommissionair. De Dienst wordt steeds verricht door een Vervoersaanbieder die niet verbonden is met Vengo waardoor de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijk betreffende de Dienst op de Vervoersaanbieder rust. Bij het aanbieden van de Dienst dient de Vervoersaanbieder de daarbij horende vervoersreglementen en -vergunningen in acht te nemen.
 2. Door gebruik van de Applicatie met aanvaarding van de Dienst sluiten Eindklant en Vervoersaanbieder een afzonderlijke overeenkomst, waarbij Vengo geen partij is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.
 3. Vengo verleent de Eindklant en de Vervoersaanbieder een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare toelating om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie met oog op het aanbieden en aanvaarden van Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Applicatie en via de Dienst.
 4. Alle rechten, verplichtingen en elementen die niet uitdrukkelijk worden verleend of vermeld in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn voorbehouden aan Vengo.

Intellectuele eigendomsrechten

De Dienst, Applicatie en alle verbonden rechten, contracten en verbintenissen zijn en blijven de eigendom van Vengo of haar licentiegevers.

Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door Vengo, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Applicatie, de website en mobiele applicatie die toegang geven tot de website en de inhoud daarop weergegeven, en enige andere technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van Vengo en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.

De levering van de Applicatie en/of Dienst houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

Gebruik van de Account, de Applicatie en de Dienst

Account en gegevensverwerking

Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en van de Dienst, moet de Gebruiker een Account aanmaken. De Gebruiker moet minstens de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Teneinde de Account te registreren en te activeren, is de volgende niet-limitatieve persoonlijke informatie vereist:

 • Naam en voornaam;
 • Wettelijke woonplaats;
 • Gsm-nummer;
 • Leeftijd;
 • Een geldig en goedgekeurd betaalmiddel (creditcard of andere).

De Gebruiker verbindt zich ertoe accurate, volledige en recente informatie op te nemen in de Account. Indien de Account geen accurate, volledige en recente informatie weergeeft of indien geen geldig betaalmiddel werd opgegeven, kunnen de Account en de Applicatie worden geblokkeerd voor de Gebruiker en kunnen de toegang en het gebruik van de Diensten en/of de gesloten overeenkomsten worden beëindigd door Vengo. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle verrichtingen met de Account. Slechts 1 (één) Account is toegelaten per Gebruiker.

De Gebruiker krijgt toegang tot de Applicatie door middel van een paswoord en log-in. De Gebruiker mag zijn paswoord en log-in niet aanwenden om de Applicatie voor een niet-toegelaten doel te gebruiken. De Gebruiker zal het paswoord en de log-in strikt vertrouwelijk houden. Ieder gebruik van het paswoord en de log-in geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Indien het paswoord en/of de log-in gestolen of frauduleus aangewend worden/wordt, dient de Gebruiker Vengo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De Gebruiker zal alle nodige maatregelen nemen om diefstal of frauduleus gebruik binnen de kortste tijd te kunnen vaststellen.

De Gebruiker gaat akkoord dat bovenvermelde gegevens worden verwerkt evenals volgende gegevens:

 • Alle gegevens inzake vergunningen in het kader van de Dienst (waaronder rijbewijs, transportvergunningen en dergelijke meer);
 • Voertuigspecificaties waaronder laadvermogen, afmetingen, visuele toestand (foto’s), merk, type, ouderdom, periodieke kilometerstanden, inschrijvingsbewijzen, verzekeringsdocumenten, keuringsdocumenten, vergunningen indien van toepassing …

De Vervoersaanbieder, in voorliggend geval, treedt op zelfstandige basis op en is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van voormelde persoonsgegevens aan de onderscheiden overheidsinstellingen, zoals o.m. de sociale zekerheidsadministratie, de belastingadministratie, het sociaal secretariaat. Voornoemde lijst is niet-exhaustief.

De verwerking van de gegevens gebeurt door de administratieve dienst van Vengo.

De Gebruiker heeft een recht van inzage in deze gegevens en kan die doen corrigeren, verwijderen of laten blokkeren overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, indien onder meer de verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de gegevens onvolledig of incorrect zijn, of indien niet kan worden verzekerd dat de gegevens volledig en correct zijn. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Vengo door een bericht te sturen naar [info@vengo.technology]

De Gebruiker is ertoe gehouden om Vengo te informeren van elke wijziging van zijn gegevens.

De Gebruikers gaan daarnaast uitdrukkelijk akkoord dat Vengo om functionele redenen en voor het kunnen waarborgen van de goede werking van de Applicatie en de Dienst, onder meer volgende gegevens verzamelt via het gebruik van de Applicatie en Dienst:

 • Informatie over de locatie van de Gebruiker: precieze locatiegegevens van de Gebruiker, van de rit - precieze locatie van mobiele apparaat. De verzameling gebeurt wanneer de Gebruiker de Applicatie gebruikt of wanneer die geactiveerd is;
 • Informatie over contactpersonen: voor zover de Gebruiker Vengo toestemming geeft tot toegang tot het adresboek, kunnen namen en contactinformatie worden verzameld;
 • Informatie over transacties in het kader van de Dienst: bij gebruik van de Applicatie worden alle transactiegegevens met betrekking tot gebruik van de Dienst verzameld (plaats, datum, tijd, goed, bedrag, afstand, transactiegegevens, promoties…);
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: door de Gebruiker aangegeven voorkeuren, cookies, pixel tags, gehanteerde technologieën en dergelijke meer;
 • Apparaten: Vengo kan informatie verzamelen betreffende het gehanteerde apparaat (soort toestel, model, hardware, besturingssysteem, identificatiecode en dergelijke meer);
 • Log informatie: Vengo verzamelt serverlogs met informatie over IP-adres, toegangsdata en –tijden, functies, geladen pagina’s, systeemactiviteiten, browser en sites of diensten gebruikt voor het gebruik van de Applicatie of de Dienst.

Indien de Account gekoppeld wordt aan een andere provider (Facebook, LinkedIn of dergelijke meer), kan Vengo de informatie verzamelen uit die bronnen voor zover de Gebruiker de koppeling toestaat.

Vengo kan de verzamelde informatie hanteren:

 • Om de Dienst mogelijk te maken, de Applicatie of de Dienst te verbeteren en te onderhouden (waaronder betalingen / producten / diensten / informatieverlening), nieuwe functies te ontwikkelen, de Gebruiker te verifiëren, klantenservice te verlenen, updates te verzenden en veiligheidsfuncties te ontwikkelen;
 • Om interne beveiliging te optimaliseren en fouten op te sporen; om fraude en misbruik van de Applicatie of Dienst te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • Om communicatie mogelijk te maken tussen de Eindklant en de Vervoersaanbieder, via het versturen van berichten of plaatsen van informatie over goederen, geschatte aankomsttijden, doorverwijzingen, uitnodigingen, delen van prijzen en dat in de meest ruime zin…
 • Om de Gebruiker te informeren over allerhande diensten, producten, promoties, nieuws en evenementen van Vengo en derde aanbieders;
 • Om de Applicatie en de Dienst te verbeteren en te personaliseren (ter verbetering van functies, inhoud, sociale connecties en netwerken, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

Vengo kan alle verzamelde informatie en gegevens overdragen naar en verwerken en opslaan in de landen van de Europese Unie en naar andere landen dan waar de Gebruiker zijn vaste woonplaats heeft voor zover eenzelfde beschermingsniveau voor de privacy betreffende de gegevens wordt geboden als in de Europese Unie. Indien persoonsgegevens zouden worden verstuurd naar landen waar geen adequate bescherming van persoonsgegevens geldt, waarborgt Vengo dat het met de ontvanger de nodige modelclausules zal opnemen in de door Vengo en de ontvanger getekende overeenkomst, opdat een adequate bescherming alsnog van toepassing is.

Vereisten en gebruik Account, Applicatie en Dienst

Het gebruik van de Account en het gebruik of levering van de Dienst zijn onderworpen aan alle toepasselijke regelgevende bepalingen. De Gebruiker mag de Account en de Applicatie enkel voor wettelijk toegelaten doeleinden hanteren (zijn bijvoorbeeld uitgesloten: vervoer van verboden middelen). De Gebruiker mag bij het gebruik van de Account, Applicatie of Dienst geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken.

In bepaalde gevallen kan de Gebruiker worden vereist om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie en Dienst. Indien er vervolgens geen identiteitsbewijs wordt verschaft, kan de toegang tot de Applicatie of de Dienst worden beëindigd door Vengo.

Vengo kan van de Gebruiker eisen dat de Gebruiker het Goed, het voertuig en dergelijke meer fotografeert, inspecteert en feedback geeft via de Applicatie en op alle vragen van Vengo antwoord geeft teneinde de goede werking van de Applicatie en de Dienst te kunnen garanderen, bij gebreke waaraan Vengo de toegang tot de Applicatie en/of Dienst onmiddellijk kan beëindigen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Tekstberichten

De Gebruiker gaat er mee akkoord dat Vengo informatieve tekstberichten (SMS) kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van de Applicatie [en ter aankondiging van promoties van Vengo].

Promoties

Vengo hanteert naar eigen discretionaire bevoegdheid promoties die kunnen worden ingewisseld voor kredieten, functionaliteiten of voordelen die gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik of aanbieden van de Dienst of de Applicatie en die door Vengo zelf worden bepaald overeenkomstig de voorwaarden die per promotie door Vengo worden bepaald.

Promoties:

 1. Moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze;
 2. Mogen niet worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Vengo;
 3. Kunnen op elk moment worden uitgeschakeld door Vengo voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Vengo;
 4. Mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Vengo opstelt voor dergelijke Promotiecodes;
 5. Kunnen worden geannuleerd bij oneigenlijk gebruik door de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikersinhoud

Vengo kan toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Dienst en Applicatie, inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Vengo via de Applicatie.

Elke Gebruikersinhoud die wordt verschaft, blijft eigendom van de Gebruiker. Door de aan Vengo te verstrekken, wordt Vengo een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toegekend met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Applicatie en de Dienst en de activiteiten van Vengo op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.

De Gebruiker die Gebruikersinhoud ter beschikking stelt waarborgt:

 1. Dat hij de enige en exclusieve eigenaar is van alle Gebruikersinhoud, of dat hij alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om Vengo de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen;
 2. Dat de terbeschikkingstelling van de Gebruikersinhoud, noch de indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Vengo zoals hierin toegestaan, een inbreuk vormt op, of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

De Gebruiker zal geen Gebruikersinhoud verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is. Vengo kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan de Gebruiker.

Netwerktoegang en Apparaten

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Applicatie en de Dienst. De Gebruiker draagt alle tarieven en kosten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanschaffen van met de Applicatie compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Applicatie en de Dienst. Vengo garandeert niet dat de Applicatie of Dienst, of elk onderdeel hiervan, werkt op bepaalde hardware of apparaten.

De Applicatie of Dienst wordt ter beschikking gesteld aan de Gebruiker “as is”, en kan onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie. Vengo zal zich naar best vermogen inzetten, opdat toegang tot de Applicatie 24 op 24 uur mogelijk is. De toegang kan evenwel te allen tijde onderbroken worden voor onderhoud, aanpassing, beveiliging of een andere reden. Vengo zal deze werken zoveel mogelijk uitvoeren van zaterdag 20.00u tot zondag 08.00u, met een maximum downtime van 10 uur.

Vengo is niet aansprakelijk voor storingen in het dataverkeer te wijten aan externe factoren of obstakels, inherent aan de omgeving van de telecommunicatie-infrastructuur, of ongevallen, of werkzaamheden inzake onderhoud, versterking, herinrichting of uitbreiding van de netwerkinstallaties door de telecomoperator en/of serverprovider. Vengo is niet aansprakelijk voor storingen te wijten aan het gebruik door de Gebruiker van andere apparatuur of software dan de door Vengo voorziene hardware of te wijten aan alle factoren vreemd aan Vengo. Vengo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de communicaties en berichten, noch voor de schade die zij aanrichten.

Derden

Vengo is niet aansprakelijk voor diensten door derden aangeboden via de Applicatie. De gebruikersvoorwaarden van de diverse derde partijen gelden voor andere diensten aangeboden via de Applicatie.

Beperkingen

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de Applicatie of de Dienst of (onderdelen van) de Applicatie of de Dienst zelf te reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licenties verlenen, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Vengo.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de Applicatie/Dienst te decompileren, reverse engineeren of te demonteren.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om te verwijzen naar de Applicatie of de Dienst, zijn product of dienst te linken aan de Applicatie of de Dienst, of programma’s op te starten die de Applicatie of Dienst kunnen belemmeren of bezwaren.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant komt tot stand op het ogenblik dat de Vervoersaanbieder de opdracht van de Eindklant door middel van de Applicatie aanvaardt. Die aanvaarding geldt als een schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging, zelfs zonder elektronische handtekening.
 2. Door de aanvaarding van de opdracht door de Vervoersaanbieder door middel van de Applicatie verklaart en erkent de Eindklant een vergoeding zoals hierna bepaald verschuldigd te zijn aan de Vervoersaanbieder.
 3. De betaling geschiedt door middel van rechtstreekse debitering van de creditcard van de Eindklant ten voordele van Vengo die vervolgens de Vervoersaanbieder betaalt.

Prijzen

 1. Het gebruik van de Applicatie en de Dienst is gratis. Vengo behoudt zich evenwel het recht voor om een vergoeding voor het gebruik van de Applicatie en/of de Dienst in te voeren. Indien Vengo besluit om een dergelijke vergoeding in te voeren, dan zal Vengo de Vervoersaanbieder en/of de Eindklant op de hoogte stellen en hen in staat te stellen om hun rechtsverhouding met Vengo te beëindigen.
 2. De Eindklant verklaart kennis genomen te hebben van de tarieven, die van toepassing zijn op de vervoersdiensten verstrekt door de Vervoersaanbieder. Vengo zal die tarieven verzamelen en ter aanvaarding aanbieden aan de Eindklant. De aanvaarding door de Eindklant brengt geenszins een rechtstreeks band tot stand met Vengo. De aanvaarding geldt ten aanzien van de Vervoersaanbieder en voor de tarieven zoals gecommuniceerd door Vengo. Vengo behoudt zich het recht voor om deze tarieven éénzijdig aan te passen voor een volgende Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Eindklant om zich te vergewissen van de op het moment van de aanvraag van toepassing zijnde tarieven. Een aanpassing van de tarieven na aanvaarding van een Dienst zal geen invloed hebben op die specifiek aanvaarde Dienst.
 3. Bij ontstentenis van andere afspraken wordt aangenomen dat de vervoerder een minimale duur voor het laden en het lossen en dit in verhouding tot het verzonden object voor zijn rekening neemt en dat de Eindklant een stilstandsvergoeding verschuldigd is voor de supplementaire tijd. Op eenvoudig verzoek zal Vengo de aanvaardbare en inbegrepen tijd voor de te vervoeren goederen bezorgen.

Leveringstermijnen en -voorwaarden

 1. De door Vengo via de Applicatie opgegeven leveringstermijnen veronderstellen een inspanningsverbintenis in hoofde van de Vervoersaanbieder en vormen geen enkele verbintenis in hoofde van Vengo.
 2. De leveringsvoorwaarden zoals bepaald in de opdracht zijn van toepassing. Indien niets uitdrukkelijk werd bepaald, geldt de regeling Delivered At Place (Incoterms 2010).
 3. Door middel van de ondertekening van de elektronische ontvangstbevestiging binnen de Applicatie verklaart de Gebruiker de goede ontvangst van de goederen en hetgeen dat volgt:
  • De goederen worden aangeboden aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen van het overeengekomen adres, tenzij een andere plaats werd overeengekomen.
  • De goederen of zijn omhullende verpakkingen bevinden zich in een visueel goede staat en de Gebruiker/Ontvanger heeft geen andere dan de op de afzonderlijk opgestelde C.M.R. vrachtbrief gemaakte aanmerkingen.
  • De goederen zijn in ontvangst genomen overeenkomstig de bestelde aantallen en/of gewichten.
 4. Het vervoer via Vengo wordt beheerst door de bepalingen van het C.M.R. -  Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) en de wetten betreffende het vervoer van zaken over de weg, alsmede door de eerder omschreven voorwaarden. Daarom zal de Gebruiker naast de elektronische ontvangstbevestiging door de Vervoersaanbieder een C.M.R. - document ter ondertekening worden aangeboden. Het niet voldoende invullen en ondertekenen van dit C.M.R. - document zal leiden tot verlies op het recht tot verhaal in geval van schade of verlies aan de ontvangen goederen en controle hierop is dan ook de niet tegenstelbare verantwoordelijkheid van de Eindklant.

Vergunningen

 1. De Vervoersaanbieder dewelke een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram registreert erkent en waarborgt dat hij een professionele vervoerder is die onderworpen is aan de regelgeving betreffende goederenvervoer over de weg en over een geldige vervoervergunning overeenkomstig de wet betreffende het goederenvervoer over de weg beschikt.
 2. Deze Vervoersaanbieder erkent en waarborgt dat hij voldoet aan alle wezenlijke voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zoals onder meer:
  • Vaste en daadwerkelijke vestiging
  • Getuigschrift van vakbekwaamheid
  • Betrouwbaarheid, d.w.z. geen strafrechtelijke veroordeling en/of beroepsuitoefeningsverbod of een sanctie wegens ernstige inbreuken op de vigerende wetgeving te hebben gekregen.
  • Financiële draagkracht vereist voor de toegang tot het beroep.
 3. De Vervoersaanbieder verbindt zich ertoe om vóór de levering van de vervoersdiensten, indien van toepassing, in het bezit te zijn van alle wettelijke, toepasselijke vergunningen. Alle schade en/of rechtsvorderingen (inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte gevolgschade) die voortvloeien uit het feit dat de Vervoersaanbieder niet over alle noodzakelijke en toepasselijke vergunningen beschikt, komen uitsluitend ten laste van de Vervoersaanbieder.

Facturatie en betaling

Nadat de Dienst werd geleverd, zal Vengo de betaling van de toepasselijke kosten doen toekomen namens de Vervoersaanbieder in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent conform de modaliteiten zoals uiteengezet in dit artikel.

Betaling van de kosten op dergelijke wijze is gelijk aan een rechtstreekse betaling aan de Vervoersaanbieder. De kosten worden gefactureerd inclusief alle belastingen.

Alle kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden via gebruik het betaalmiddel opgegeven in de Account, waarna er een ontvangstbewijs via e-mail zal worden verstuurd.

Vengo behoudt het recht om zelf bijkomende kosten vast te stellen en/of te herzien voor alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Dienst en Applicatie conform de discretionaire bevoegdheid van Vengo en dat voorafgaand aan de te aanvaarden opdracht.

Het bedrag dat voor de Dienst in rekening wordt gebracht, wordt bij aanvaarding van de opdracht door de Vervoersaanbieder, geblokkeerd door Vengo op de kredietkaart van de Eindklant.

De Eindklant

Vengo zal namens de Vervoersaanbieder de vervoersdiensten in rekening brengen die door de Vervoersaanbieder aan de Eindklant worden verleend.

De Eindklant stemt ermee in dat hij voor alle vervoersdiensten, die hij van de Vervoersaanbieder koopt, Vengo zal betalen en dat Vengo de vervoersdiensten, met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten voor zover van toepassing, die door of in verband met het Account van de Eindklant opgebouwd kunnen zijn, ten laste van de creditcardrekening of alternatieve betaalmethode, die bij de inschrijving werd opgegeven, mag brengen.

De Eindklant is steeds gehouden voor de tijdige betaling van alle kosten en om Vengo van een geldige creditcardrekening te voorzien voor de betaling van alle kosten indien geen andere betaalmethode werd overeengekomen.

Gedane betalingen zijn niet voor restitutie vatbaar.

De Vervoersaanbieder

Indien de Vervoersaanbieder een handelaar is zal de Vervoersaanbieder zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van zijn factuur aan Vengo. De Vervoersaanbieder heeft de keuze om zijn facturen te laten betalen door Vengo:

 • Contant binnen de 7 dagen na uitvoering van de opdracht met een korting contant van 5%;
 • Binnen een termijn van 30 dagen met een korting van 2%;
 • Binnen een termijn van 60 dagen aan het volledige aangeboden tarief;

De Vervoersaanbieder selecteert voorafgaandelijk aan de te aanvaarden opdracht de verkozen optie in de Applicatie. Na het afwerken van de Dienst zal de Vervoersaanbieder in de Applicatie een referentienummer voor facturatie ontvangen. Dit referentienummer dient steeds op elke factuur aan Vengo vermeld te worden om betalingen binnen de gekozen termijn te laten geschieden.

Wanneer de Vervoersaanbieder een particulier is en valt onder toepassing van de Wet met betrekking tot de deeleconomie zal Vengo in overeenstemming met deze wet de verschuldigde heffing onmiddellijk aan de bron aftrekken en voor rekening van de Vervoersaanbieder aan de fiscus doorstorten. Vengo zal steeds binnen de verkozen betalingstermijn het overeengekomen en via de Applicatie gecommuniceerde bedrag verminderd met de eerder vermelde heffing overschrijven op de rekening van de Vervoersaanbieder.

Aansprakelijkheid

 1. Vengo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, exemplaire, punitieve of gevolgschade evenmin voor verloren winsten, gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade direct of indirect gerelateerd aan of resulterende uit één van volgende omstandigheden:
  • het gebruik van de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, met inbegrip van schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Vengo.
  • het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.
  • een verkeerde opgave van gegevens door de Eindklant of door de Vervoersaanbieder, waaronder maar niet beperkt tot een verkeerde opgave van vergunningsspecificaties, maten en gewichten van het Goed, capaciteiten van het transportmiddel, levertijden.
  • de vervoersdiensten die door de Vervoersaanbieder worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Vervoersaanbieder. Alle klachten over de vervoersdiensten, die door de Vervoersaanbieder worden verleend, moeten daarom bij de Vervoersaanbieder worden ingediend. Vengo kan eisen dat het transport per onmiddellijk wordt gestaakt indien er vermoedens zijn dat er schade, van eender welke oorsprong, kan ontstaan.
 2. Onverminderd het voorgaande, en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Vengo in geen geval het bedrag van 500,00 (vijfhonderd) euro te boven gaan en in ieder geval beperkt tot het equivalent van dat bedrag in de valuta dat door de Eindklant voor de betaling van de vervoersdiensten aan Vengo wordt gebruikt.
 3. De kwaliteit van de vervoersdiensten die via het gebruik van de Applicatie of de Dienst wordt aangevraagd, is geheel de verantwoordelijkheid van de Vervoersaanbieder, die uiteindelijk dergelijke vervoersdiensten aan de Eindklant verleent. .
 4. De Vervoersaanbieder zorgt voor zijn eigen rekening voor het verzekeren van de transportschade. Hij zal op zijn verzekeringspolissen laten aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct zullen gedaan worden aan degene die de schade werkelijk heeft geleden. De Vervoersaanbieder zal Vengo op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen.
 5. De Eindklant is verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van de Vervoersaanbieder ten gevolge van het vervoer van het gevraagde goed, indien de schade of noodzakelijke schoonmaak de normale grenzen van vervoer overschrijdt.
 6. De Gebruikers verbinden zich ertoe om Vengo en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten volledig en integraal te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot:
  • Hun gebruik van de Applicatie of de Dienst of diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Applicatie of Dienst;
  • De schending van een van deze Algemene Voorwaarden;
  • Het gebruik van de Gebruikersinhoud door Vengo; of
  • De schending van de rechten van derden.
 7. Het vervoeren van goederen via die Applicatie worden beheerst door de bepalingen van het C.M.R.-verdrag. Bovendien is op het vervoer in België is het C.M.R.-verdrag ook van toepassing voor motorrijtuigen met een nuttig laadvermogen van minder dan 500 kilogram en het C.M.R.-verdrag is eveneens van toepassing bij cabotage.

Verzekeringen

 1. Een verzekering die schade en/of verlies van de goederen dekt is onderschreven bij de Maatschappijen vertegenwoordigd door de NV Induver Hasselt, met sociale zetel te Marktplein 9 bus 22, 3550 Heusden-Zolder en met FSMA-nr. 013911A & RPR 0441.034.947. De Eindklant zal via de Applicatie verschillende keuzes aangereikt krijgen om het vervoerde Goed of de vervoerde goederen te verzekeren. De vermelde bedragen zijn steeds het vastgestelde maximum voor de totaliteit van goederen die onderwerp uitmaken van de Dienst. De mogelijke verzekeringskeuzes zijn hieronder opgesomd en in de hiernavolgende punten naar inhoud meer gedetailleerd:
  • Volledig afstand van verhaal ten opzichte van Vengo;
  • Een verzekering voor goederen tot een waarde tot maximum 500 EUR;
  • Een verzekering voor goederen met een waarde tot maximum 1250 EUR;
  • Een verzekering voor goederen met een waarde tot maximum 2500 EUR;
  • Een verzekering voor goederen met een waarde tot maximum 5000 EUR;
 2. Indien de Eindklant de keuzemogelijkheid in de Applicatie van volledig afstand van verhaal ten opzichte van Vengo verkiest, heeft dit tot gevolg dat Vengo onder geen enkele contractuele aansprakelijkheid als commissionair-expediteur noch als feitelijke vervoerder tegenover de vervoerde goederen, concreet de rechtstreeks en stoffelijke schade, met inbegrip van diefstal en niet-aflevering veroorzaakt aan de goederen en/of voorwerpen van derden, zal vallen.
 3. Bij de keuze van de Eindklant om een verzekering voor een exacte, doch beperkte waarde van de goederen af te sluiten binnen de vooropgestelde maxima van 500 EUR, 1250 EUR, 2500 EUR of 5000 EUR, zal een extra dekking voorzien worden voor alle materiële schade en/of verliezen tijdens het wegvervoer veroorzaakt door een ongeval overkomen aan het motorrijtuig waarop de goederen zijn geladen (volgens artikel 6.5 van de Goederenverzekering van Antwerpen dd. 20/04/2004). Er zal geen vrijstelling in hoofde van de Eindklant zijn. In geen enkel geval zal Vengo, via zijn verzekeraar, meer dan het maximum vastgestelde bedrag vergoeden, noch een bedrag dat hoger is dan de gedevalueerde waarde van de goederen op het moment van schade.
 4. In het geval van verlies en/of diefstal van het Goed die niet het gevolg zijn van een ongeval tijdens het wegvervoer zal ongeacht de gekozen verzekering een basisvrijstelling in hoofde van de Eindklant ten bedrage van 2.500,- EUR gelden.
 5. Alle door Vengo aangeboden verzekeringen zijn in ieder geval beperkt tot:
  • Nationaal & Internationaal vervoer onder de aansprakelijkheid van de commissionair-vervoerder over de weg zoals opgenomen in de CMR-conventie van 19/05/1956
  • Het verzekeringsgebied: Europese Unie, Zwitserland & Liechtenstein
 6. De Eindklant zal bij elke aanvraag tot vergoeding van schade of verlies steeds het expeditie document of de C.M.R. vrachtbrief dienen over te maken waarop de nodige notities met betrekking tot de vastgestelde schade zijn gemaakt en die zowel zijn ondertekend door de Vervoersaanbieder als de ontvanger van de goederen alsook de aankoopfactuur van het Goed. Indien de eindklant er niet in slaagt de volledig ingevulde documenten voor te leggen, zal Vengo vrijgesteld zijn van enige vergoeding voor schade en/of verliezen tijdens het wegvervoer veroorzaakt door een ongeval alsook in het geval van verlies en/of diefstal van het Goed in zijn algemeenheid. Voor vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met via info@vengo.technology of via het telefoonnummer +32 11 91 08 91.
 7. In geen geval mag de Applicatie en/of het Platform gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code, IATA) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren.
 8. In elk scenario zijn zonder enige uitzondering de volgende goederen uitgesloten van enige aanspraak op verzekeringen in hoofde van Vengo of van de Vervoersaanbieder door de Eindklant:
  • Radioactieve stoffen en producten
  • Producten ressorterend onder de A.D.R. wetgeving
  • Gekoelde voeding of ander gekoeld transport
  • Medische apparatuur & medicatie
  • Edele metalen (goud, platina en zilver), al dan niet bewerkt of gemunt, sieraden, natuur- of cultuurparels, edelstenen, juwelen, pelsen, oosterse tapijten en andere waardevolle voorwerpen
  • Effecten, coupons, speciën, checks, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier en allerhande documenten
  • Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of voorwerpen uit een verzameling met liefhebberswaarde
  • Glazen platen en glas voor ramen & deuren
  • Levende dieren
  • Levende planten, snijbloemen
  • Software
  • Sigaretten, sigaren, alcoholische dranken en likeuren
 9. In elk scenario stelt de Eindklant, Vengo en/of de Vervoersaanbieder vrij, en dit zonder enige uitzondering, van waarborgen voor vergoeding voor beschadiging, verlies en/of schade welke het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van:
  • Verzuim van de Eindklant of diens aangestelde om een vrachtbrief op te stellen en op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen van het CMR-Verdrag in de zin van art. 7 par. 3 van dit verdrag
  • Opzet en zware fout van de Eindklant en bij uitbreiding zijn bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en vennoten
  • Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht; kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het gevolg is van de hiervoor opgesomde gebeurtenissen, alsook de gevolgen ervan en iedere poging daartoe; achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens
  • Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor zover deze deel uitmaken van het personeel van de Eindklant
  • De flagrante niet-naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor het normale verloop van het vervoer verhinderd wordt
  • De niet-naleving van de voorschriften van de ADR (Europees Vedrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen) waardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt
  • De uitwerking van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging in de atoomkern
  • Uitwerking van nucleaire brandstoffen, radioactieve producten en radioactief afval of iedere andere bron van ioniserende straling
  • Zijn uitgesloten, de verliezen en de schade veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen wanneer deze verliezen en schade het rechtstreekse gevolg zijn van een procedé van fabricage, verwerking, behandeling, of eender welk ander procedé ; zijn eveneens uitgesloten, de voornoemde verliezen en schade die het rechtstreekse gevolg zijn van handelingen van montage, demontage en installatie, evenals van het gebruik, van de verzekerde voorwerpen
  • Flexa risico’s (schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing of botsing van luchtvaartuigen) tijdens opslag/overslag in depot
  • Stockverschillen en/of eenvoudige verdwijningen
  • Inbeslagneming, verbeurdverklaring, boetes, inbreuk op de wettelijke administratieve voorschriften, achterhouding door de douane of elke andere erkende of niet erkende overheid
  • Smokkel, verboden- of sluikhandel, valse verklaring
  • Gebruiksderving, niet naleven van termijnen en alle andere onrechtstreekse schaden
  • Invloed van temperatuur en/of de vochtigheidsgraad van de lucht, eigen gebrek
  • Wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen – bijvoorbeeld kern ontploffingen – bestraling uitgaand van radioactieve stoffen of voortkomend van atoom versnellende machinerieën, abnormale verhitting van een kerncentrale
  • Oorlog, revolutie, muiterij, oproer, staking, lock-out, vijandelijkheden, daden van kwaadwilligheid & terrorisme
  • Defect of slechte werking van de machinerieën en/of uitrusting voor het vervoer van goederen onder geleide temperatuur en/of thermische isolatie, wanneer deze minder dan 8 opeenvolgende uren duurt.
 10. De Vervoersaanbieder zorgt voor zijn eigen rekening voor het verzekeren van de transportschade via een C.M.R. verzekeringspolis. Hij zal op zijn verzekeringspolissen laten aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct zullen gedaan worden aan degene die de schade werkelijk heeft geleden. De Vervoersaanbieder zal Vengo op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen alsook zal hij steeds het geldige C.M.R.-attest in de Applicatie ter beschikking stellen indien de Vervoersaanbieder over een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500kg beschikt.
 11. De Vervoersaanbieder zal indien hij ervoor kiest één van de hiervoor genoemde uitgesloten goederen toch te vervoeren, dat op zijn eigen verantwoordelijkheid en risico doen en de Vervoersaanbieder zal in dit scenario Vengo vrijwaren van alle schade en gevolgen die de goederen ondervinden als gevolg van het transport. Bovendien is de Vervoersaanbieder ertoe gehouden Vengo op de hoogte te brengen van de aard van de goederen als deze zich tot één van de vermelde uitgesloten categorieën behoort. Vengo sluit elke verantwoordelijkheid uit met betrekking tot de aard van de goederen en voor het vervoer en de levering ervan. De Vervoersaanbieder erkent uitdrukkelijk met deze uitsluiting van verantwoordelijkheid vertrouwd te zijn en die te aanvaarden.
 12. In elk scenario zal de Vervoersaanbieder rechtstreeks, volledig en hoofdelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van Vengo en/of de Eindklant, en dit zonder enige uitzondering, voor vergoeding van beschadiging, verlies en/of schade welke het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van:
  • Opzet en grove schuld van bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en vennoten
  • Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor zover deze deel uitmaken van het personeel van de Vervoersaanbieder
  • De flagrante niet-naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor het normale verloop van het vervoer verhinderd wordt
  • De niet-naleving van de voorschriften van de ADR (Europees Vedrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen)
  • Inbeslagname, verbeurdverklaring, inbezitneming door de toldiensten of door een erkende of niet erkende overheid, smokkel, verboden- of sluikhandel voor zover er een oorzakelijk verband is met de daden gesteld door de Vervoersaanbieder
  • Gebruiksderving, niet naleven van termijnen en alle andere onrechtstreekse schaden voor zover er een oorzakelijk verband is met de daden gesteld door de Vervoersaanbieder
  • Het niet opvolgen van instructies ter zake het afsluiten van een goederenverzekering
  • Lekkage of gewoon gewichtsverlies ten gevolge van de gebrekkige uitrusting van het door de Vervoersaanbieder gebruikte materieel
  • Verzuim van de Vervoersaanbieder of diens aangestelde om een vrachtbrief op te stellen en op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen van het CMR-Verdrag in de zin van art. 7 par. 3 van dit verdrag
 13. De Vervoersaanbieder dient steeds zelf in te staan voor het verzekeren van zijn eigen voertuig en zal geen verhaal kunnen uitoefenen ten aanzien van Vengo omwille van schade aan zijn voertuig die veroorzaakt wordt door het transporteren van het door de Eindklant aangeboden Goed.
 14. De Vervoersaanbieder is verplicht alle goederen die niet overeenstemmen met de beschrijving aangegeven door de Eindklant of het Platform of die niet toegelaten zijn overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, te weigeren en desgevallend terug te geven aan de Eindklant.

Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor Vengo en/of de Vervoersaanbieder, zonder dat de Eindklant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de Eindklant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is

Ontbinding van de overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Vengo het recht op elk moment de overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig te beëindigen mits betaling van de reeds geleverde en aanvaarde goederen en/of prestaties.
 2. Vengo is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de Algemene Voorwaarden tussen de Vervoersaanbieder en zichzelf geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijk tussenkomst en met onmiddellijke ingang, de Algemene Voorwaarden te ontbinden zonder dat Vengo gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding in het geval van:
  • Een tekortkoming door de Vervoersaanbieder in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en/of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
  • Een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van de Vervoersaanbieder;
  • Verkoop, change of control of beëindiging van de onderneming van de Vervoersaanbieder;
  • Intrekking van vergunningen van de Vervoersaanbieder die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
  • Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Vervoersaanbieder.

Melding inzake Privacy en Cookies

Vengo verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van www.vengo.technology en gebruikers van de Applicatie in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Geschillen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Vengo en de Gebruiker worden beheerst door het Belgische recht. Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.
 2. De Gebruiker erkent door deze algemene voorwaarden te onderschrijven, alle omschrijvingen in deze taal volledig te hebben begrepen zodat er geen mogelijkheid tot dwaling is en de voorwaarden in deze volledige versie toegepast worden. De Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden ook in andere talen raadplegen zoals beschikbaar gesteld door Vengo.
 3. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt en het Vredegerecht van Hasselt bevoegd, zulks onverminderd het recht om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Eindklant, indien Vengo zulks opportuun acht.

Diversen

 1. Vengo kan kennisgevingen aan de Gebruiker sturen via de Applicatie, via e-mail, SMS of schrijven;
 2. De Gebruiker dient kennisgevingen aan Vengo te sturen per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Vengo, Walenstraat 65, 3500 Hasselt, België.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar voor de Gebruiker. Vengo kan de toepassing, inwerkingtreding en werkwijze evenwel overdragen aan een verbonden onderneming.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van de algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Partijen verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de nietige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van de algemene voorwaarden.
 5. Indien Vengo bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal Vengo handelen als de verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Datum van inwerkingtreding: 1 september 2016